หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานภายนอก

 

เพลงมาร์ชโรงเรียน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ห้องเรียนออนไลน์


Login Formโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม.33
การแข่งขันกีฬาภายใน 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2014 เวลา 09:30 น.

วันที่ 19 กันยายน 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 กันยายน 2014 เวลา 08:40 น.
 
ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม-64 โซน1-4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 14:21 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 14:25 น.
 
บทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PDF พิมพ์ อีเมล

 

 
ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 -2557 PDF พิมพ์ อีเมล

 

ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) สพฐ. ได้จัดทำเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์นักบินน้อย สพฐ.
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์หุ่นยนต์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
9. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]

รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด สพป.และสพม. [คลิกที่นี่ ]

 
สหวิชา อีเมล
 

ผู้บริหาร


นายทวีโชค  งามชื่น
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม

หนังสือราชการ สพม.33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33,สุรินทร์,เขตมัธยมศึกษา,กระทรวงศึกษา,สพฐ,สพม.33
 • ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา

  ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สพม.๓๓ กรณีผู้ได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งที่ยังไม่มีวิทยฐานะ ขอให้ผู้อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา ๕๓ (๔) ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ตามตัวอย่างคำสั่งและบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดส่งสำเนาคำสั่งฯ จำนวน ๘ ชุด ไปยัง สพม.๓๓ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

 • ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ

  ด้วย สพม.๓๓ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้สั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาใหม่ จำนวน ๒ ราย และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

 • ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา

  สพม.๓๓ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้สั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตามคำสั่ง ที่ ๕๘๒/๒๕๕๗ จำนวน ๑๙ ราย และ ๕๘๔/๒๕๕๗ จำนวน ๖ ราย โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

 • ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตราา ๓๘ ค (๒)

  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๕ อัตรา ผู้ประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ให้จัดส่งคำร้องและเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึง สพม.๓๓ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

 • ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม(โรงเรียนในฝัน 25 โรงเรียน)

  ด่วนที่สุด 

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน 25 โรงเรียน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เรียนเชิญ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำคำของบประมาณ ของโรงเรียนในฝัน มาประชุมรับฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุมสัตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา 

                                     จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว


          

 • เอกสารตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

  เอกสารตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday57
mod_vvisit_counterThis week172
mod_vvisit_counterLast week305
mod_vvisit_counterThis month707
mod_vvisit_counterLast month1528
mod_vvisit_counterAll days55764

เรามี: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.226.10.234
 , 
Today: ธ.ค. 18, 2014

Polls

เว็บไซต์นี้มีประโยชน์ด้านการศึกษามากน้อยเพียงใด